Anders maaien, voor meer insecten (Gemeente Het Hogeland)

Door veel te maaien is er weinig variatie in planten en bloemen. Hierdoor vinden dieren zoals insecten weinig voedsel. Bijen bijvoorbeeld zijn belangrijk voor de bestuiving van gewassen. Zonder bijen zou er veel minder voedsel zijn.

Groenbeheer en biodiversiteit

De gemeente houdt bij groenonderhoud al rekening met biodiversiteit. Zo planten we na het kappen van bomen verschillende soorten bomen terug. Wethouder Roland van Vugt: “Als gemeente hebben we een verantwoordelijkheid voor biodiversiteit, voor alles wat in de natuur leeft en groeit. Samen met een heleboel initiatieven van inwoners en ondernemers zorgen we voor een mooi en aantrekkelijk Altena.”

Dit jaar kleine stappen

De afspraken over het maaien in onze gemeente zijn nog de afspraken uit de oude 3 gemeenten. We passen hierin dit jaar wel wat aan, maar kunnen het groen in de gemeente nog niet helemaal anders beheren. Wat we voor nu aanpassen:

 • In een aantal brede bermen in het buitengebied die langs kleinere sloten lopen maaien we alleen de strook direct langs de weg. Een strook gras wat verder van de weg laten we staan.
 • De sloothellingen maaien we dit jaar 1 keer, in plaats van 2 keer.
 • We maaien niet rondom verkeerslichten en bomen

Volgend jaar nieuw beleid

Deze wijzingen zijn alleen in het buitengebied. Voor volgend jaar kijken we samen met de gemeenteraad naar nieuwe regels voor het beheren van wegbermen en grasvelden, binnen en buitende de bebouwde kom. Daarbij kijken we waar we kansen zien voor biodiversiteit. Natuurlijk gaan we voor we nieuwe maaibeleid opstellen ook in gesprek met akkerbouwers, omdat veel groenstroken grenzen aan landbouwgrond.

Meer natuur in de tuin

Ook in uw eigen tuin kunt u veel doen om dieren een handje te helpen. Vervang bijvoorbeeld bestrating door bloeiende struiken en bloemen. Meer groen in de tuin helpt ook wateroverlast tegen te gaan tijdens hoosbuien.

https://hethogeland.nl/nieuws/nieuwsbericht/artikel/detail/News/geen-gezondheidsrisicos-voor-gebruikers-scherphorn-uithuizermeeden.html

​ Deelname bijeenkomst Abladeoptimierung Mittelrhein d.d. 5 december 2017 (Koninklijke BLN-Schuttevaer)

Op 5 december jl. namen Erik Schulz, Ronald Versloot, en André Gerritsma deel aan de 2e bijeenkomst van de Abladeoptimierung Mittelrhein in Ingelheim. De bijeenkomst was het vervolg op de in september 2016 gehouden bijeenkomst waar namens Koninklijke BLN-Schuttevaer Erwin Teekman bij aanwezig was.

In aansluiting op deze “Konsultierung” zullen nogeen aantal bijeenkomsten gehouden worden. Het streven is om de “Konsultierung” in 2019 af te ronden waarna het “Planfeststellungsverfahren” opgestart kan worden dit zal naar verwachting tot eind 2022 duren. Daarna volgt in de jaren 2022 – 2015 de aanbesteding inclusief de voorbereidingstijd en tot slot dan in de periode 2025 – 2030 de uitvoering.

Door de uitgebreide “Konsultierung” met een breed scala aan stakeholders hoopt het WSV het traject van het “Planfeststellungsverfahren” vlotter te kunnen doorlopen met als uiteindelijk resultaat een snellere realisatie van het gehele project.

De grote aanwezigheid van vertegenwoordigers van natuur & milieu” en de veelheid van hun bezwaren beloven echter niet veel goeds voor dit streven. Door Erik Schulz is, na afsluiten van de “Konsultierung”, gepleit voor het vastleggen van de gemaakte afspraken in een bindend convenant analoog met alle partijen zodat we niet tijdens de rit allerlei nieuwe bezwaarschriften te verwerken hebben.

De eigenlijke werkzaamheden betreffen een vijftal knelpunten, te weten: Oestrich, Kemptener Fahrwasser, Lörcher Werth, Bacharacher Werth en Geisenrücken.

Het streven is om de verdieping te realiseren door slimme bouwkundige maatregelen en een minimum aan verdieping van de bodem. Te denken valt hierbij aan de bouwkundige maatregelen t.h.v. de Mausetum in de jaren 90. De bouwkundige maatregelen mogen geen nadelige invloed hebben op de waterstand bij hoog water (hoogwater-neutraal). Daarentegen moeten zij bij middelbare- & lage waterstand een positieve invloed op de vaarwegdiepte hebben. Verder mogen zij ook geen nadelige invloed hebben op de ecologie en het toerisme.

“Schlüsselfragen für die Konsultationsphase”

In dit programmadeel werd per tafel, 4 tot 8 deelnemers uit verschillende richtingen, de slotvraag benoemd; deze werdplenair toegelicht. Het verladend- en vervoerende bedrijfsleven benoemde de economische voordelen van een grotere aflaaddiepte[i]. De vertegenwoordigers van Natuur & milieu benoemde alleen de ecologische aspecten.

Na benoeming van de slotvragen is dieper ingegaan op de vragen in workshop verband. Door het ontbreken van concrete plannen bleek het lastig om een inschatting te maken van de te nemen maatregelen op een aantal punten voor de eerder genoemde vijf knelpunten.

Oestrich:

 • Diepgang aan de oever garanderen voor de veer- & passagiersvaart.
 • Rekening houden met conflicterende belangen beroeps- & pleziervaart.
 • Schifffartsübliche ankerplaatsen behouden.
 • Opening in de langskrib Oestrich-Winkel t.b.v. veerpont vergroten
 • Grosse Giess open houden voor pleziervaart, eventueel fietspad maken
 • Verdieping mag geen negatieve uitwerking op Rudesheimer Fahrwasser i.v.m. passagiersvaart.
 • Reede-liegeplatzen tijdelijk buiten gebruik i.v.m. aanwezigheid werkschepen
 • Eigenlijk “Oog van de naald” verhoogd risico van “raken”.
 • Vorderingen van de bouwfasen continueerlijk communiceren.
 • Route voor veerpont langs Grünley vrijhouden.
 • Rechtsrheinisch dieper c.q. meer baggeren.
 • Aanleggen passagiersschepen mogelijk houden tijdens bouw.
 • Aantal lichtboeien uitbreiden.
 • Om de dwarsstroming boven de Tauberwerth te neutraliseren een langskrib realiseren tussen Tauberwerth & Ochsenturm.
 • Dwarsstroom boven Geissenrücken ondervangen.
 • Linksrheinisch Fahrwasser tussen de Geissenrücken dieper maken zodat dit vaarwater gelijkwaardig wordt aan het Rechtsrheinische Fahrwasser.

Kemptener Fahrwasser:

 • Verdieping mag geen negatieve uitwerking op Rudesheimer Fahrwasser i.v.m. passagiersvaart.
 • Reede-liegeplatzen tijdelijk buiten gebruik i.v.m. aanwezigheid werkschepen

Lörcher Werth:

 • Eigenlijk “Oog van de naald” verhoogd risico van “raken”.
 • Vorderingen van de bouwfasen continueerlijk communiceren.
 • Route voor veerpont langs Grünley vrijhouden.

Bacharacher Werth:

 • Rechtsrheinisch dieper c.q. meer baggeren.
 • Aanleggen passagiersschepen mogelijk houden tijdens bouw.

Geisenrücken:

 • Aantal lichtboeien uitbreiden.
 • Om de dwarsstroming boven de Tauberwerth te neutraliseren een langskrib realiseren tussen Tauberwerth & Ochsenturm.
 • Dwarsstroom boven Geissenrücken ondervangen.
 • Linksrheinisch Fahrwasser tussen de Geissenrücken dieper maken zodat dit vaarwater gelijkwaardig wordt aan het Rechtsrheinische Fahrwasser.

https://www.bln.nl/nieuws/2017/12/12/​-deelname-bijeenkomst-abladeoptimierung-mittelrhein-d.d.-5-december-2017/

Hoe staat het met de klimaatadaptatie in Groningen? (GroenLinks Groningen provincie)

Hoe staat het met de klimaatadaptatie in Groningen?

Volgens de Deltacommissaris moeten gemeenten en provincies in Nederland hard aan de slag om ons land voor te bereiden op de temperatuurstijging en zeespiegelstijging als gevolg van de veel te hoge uitstoot van CO2. De Statenfractie van GroenLinks in Groningen vraagt zich af hoe de stand van zaken in de provincie Groningen is met de klimaatadaptatie. “Is Groningen wel goed voorbereid op enorme regenbuien, stijgende temperaturen en een hogere zeespiegel?” vraagt GroenLinks-Statenlid Harrie Miedema zich af. GroenLinks heeft hierover vragen gesteld aan het college van GS in Groningen.

“De verandering van het klimaat betekent niet alleen dat we moeten overstappen van fossiele energiebronnen naar duurzame energie, maar ook dat we ons in Nederland moeten voorbereiden op meer wateroverlast en meer perioden van droogte. Bij deze klimaatadaptatie is ook een rol weggelegd voor provincie en gemeenten”, aldus Miedema.

Wat kennisontwikkeling op dit gebied betreft doen we het in Groningen al goed. Het Internationale kenniscentrum voor klimaatadaptatie van de VN zal bij de Energyacademie op het Zerniketerrein in de stad Groningen worden gevestigd. Daar zal gewerkt gaan worden aan strategieën om de klimaatverandering te beheersen.

Ook landelijk is er uiteraard oog voor het belang van klimaatadaptie. Op Prinsjesdag werd het Deltaprogramma 2018 bekend gemaakt. Met dat plan wordt de basis gelegd voor concrete maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering voor ons land zo beperkt mogelijk te houden. Samenwerking van gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk is daarbij cruciaal. Om te inventariseren waar grote problemen te verwachten zijn moeten alle gemeenten uiterlijk in 2019 in hun eigen regio een stresstest uitvoeren. Dit in samenwerking met de provincies, de waterschappen en het rijk. Daaruit kan duidelijk worden welke aanpassingen in het waterbeheer noodzakelijk zijn.

Ook in Groningen groeit de overlast door hevige regenval. Tegelijkertijd hebben we te maken met verstening van de omgeving (meer wegen, betegelde tuinen) waardoor al dit water minder goed en snel weg kan. Dit kan tot problemen leiden. Gemeenten moeten daar maatregelen tegen nemen, maar ook de provincie heeft een rol. De Statenfractie van GroenLinks wil daarom van het college van Gedeputeerde Staten weten of al bekend is op welke plaatsen overlast door droogte of regen te verwachten is. Daarnaast wil de fractie weten of er plannen bestaan om daar iets aan te doen en zo ja, welke plannen dat zijn. De fractie dringt aan op samenwerking met andere overheden en onderwijs- en onderzoeksinstellingen en steun voor plannen, ideeën en initiatieven die er voor kunnen zorgen dat de overlast door droogte en regen beperkt blijft. “Klimaatadaptatie hoort hoog op de agenda van de lokale overheden te staan”, stelt Harrie Miedema.

De vragen zijn te vinden in de bijlage.

Anoniem (niet gecontroleerd) 05 dec 2017
Promotie

Hello world!!!!

3
Getoonde publicatiedatum
https://provinciegroningen.groenlinks.nl/nieuws/hoe-staat-het-met-de-klimaatadaptatie-groningen