Plan voor kenniscentrum voor pandemieën en andere rampen (NOS journaal)

Het Erasmus MC, de TU Delft en de Erasmus Universiteit werken samen aan een kenniscentrum waar topwetenschappers onderzoek kunnen doen naar pandemieën en rampen die het gevolg zijn van klimaatverandering. Dat moet ervoor zorgen dat de mensheid beter is voorbereid op rampen die te voorspellen zijn.

De oprichting van het Pandemic & Disaster Preparedness Center is een idee van viroloog Marion Koopmans. "Iedereen realiseert zich nu wat een gigantische impact een mondiale pandemie heeft op alle aspecten van de samenleving. Het is daarom nu tijd om door te pakken", zegt ze.

Nut

De coronapandemie laat zien dat een goede voorbereiding nut heeft. "De razendsnelle ontwikkeling van een nieuw soort vaccin was mogelijk door jarenlange investeringen in fundamentele kennis", zegt Koopmans.

"Die investering is ook nodig voor de blik op de toekomst: welke andere virusdreigingen zijn er? Hoe worden die herkend? Wat maakt virussen overdraagbaar? Kunnen we uitbraken en pandemieën voorspellen? Kunnen we vaccins ontwikkelen voor hele groepen virussen?"

Daarnaast gaat het kenniscentrum onderzoek bundelen naar overstromingen, hittegolven en periodes van extreme droogte. Met die kennis kunnen rampenscenario's worden bedacht, waarmee onder meer stedenbouwkundigen, architecten en landschapsontwikkelaars rekening kunnen houden.

Rotterdam

Het plan heeft de steun van de gemeente Rotterdam. "Ik denk dat de volgende regering een concreet plan op tafel krijgt om ons daarbij te helpen", zei burgemeester Aboutaleb in Jinek.

Hij wil dat het instituut internationaal aanzien krijgt en dat Nederland de opgedane kennis wereldwijd gaat uitdragen, net als dat nu met kennis over bescherming tegen water gebeurt.

Aboutaleb hoopt dat het Pandemic & Disaster Preparedness Center over drie jaar operationeel is. Voorlopig is het op twee locaties ondergebracht: op de TU Delft en in het Erasmus MC. Op termijn moet er een vestiging op één plek komen.

http://feeds.feedburner.com/~r/nosjournaal/~4/v9lF-5TA9wM

http://feeds.nos.nl/~r/nosjournaal/~3/v9lF-5TA9wM/2365488

Onderzoek naar gevolgen klimaat op ruimtelijke ontwikkeling (Ridderkerks Dagblad)

Waterschap Hollandse Delta laat de gevolgen van klimaatverandering voor ruimtelijke ontwikkelingen in het Rijnmond-Drechtstedengebied onderzoeken. Door de klimaatverandering krijgen we ook in Nederland te maken met een stijgende zeespiegel en hogere waterstanden in de rivieren. Daarnaast daalt de bodem heel langzaam. Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen heeft dat grote gevolgen. Die informatie is niet alleen voor de waterschappen van belang, maar ook voor de gemeenten, Rijkswaterstaat en de Rotterdamse Haven. Vanuit het samenwerkingsverband Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden heeft waterschap Hollandse Delta opdracht gegeven aan ingenieursadviesbureau Sweco om de risico’s in beeld te brengen en aanbevelingen te doen. Het eindrapport verschijnt medio 2021. De resultaten zijn mogelijk ook toepasbaar op andere gebieden.

Geen spijt
Voor planologen, investeerders, gebieds- en projectontwikkelaars, maar ook voor bewoners en gebruikers brengen de hogere waterstanden op zee en in de rivieren veel onzekerheid met zich mee. Dat geldt vooral voor investeringen die minstens 50 jaar tot 150 jaar moeten meegaan in buitendijkse gebieden en rondom dijken. Het onderzoek moet inzicht geven in de risico’s en mogelijke maatregelen zodat overheden en investeerders later geen spijt krijgen van beslissingen uit het verleden. Daarom heeft het onderzoek de naam ‘No-regret onderzoek’ gekregen.

Veilige dijken
Eén van de taken van het waterschap is bescherming bieden tegen overstromingen. Dat gebeurt onder andere door het aanleggen, onderhouden en beheren van dijken langs de grote rivieren en de zee. Bij hogere waterstanden zijn dijkversterkingen nodig, waarvoor meer ruimte nodig is. Als er nu gebouwen langs de dijk worden gebouwd, staan die mogelijk straks in de weg als de dijk moet worden versterkt. Ook de buitendijkse gebieden worden meegenomen in het onderzoek.

Maximaal 80 cm stijging
Hoeveel de zeespiegel zal stijgen is onzeker. Op dit moment gaat het waterschap uit van een stijging maximaal 40 cm in 2050 en maximaal 80 cm in 2100 (ten opzichte van 1995). Er zijn scenario’s die met hogere waterstanden en grotere onzekerheden rekening houden.

Handvatten
Het eindrapport moet handvatten bieden voor zowel planologen (Welke bestemming is waar mogelijk?) als voor bouwers en investeerders (Zijn er waterbestendige deuren nodig en op welke hoogte moeten de stopcontacten komen?). Het moet inzicht geven in de wijze waarop men rekening kan houden met de onzekerheden ten aanzien van zeespiegelstijging om grote kosten in de toekomst te voorkomen.

https://ridderkerksdagblad.nl/lokaal/onderzoek-naar-gevolgen-klimaat-op-ruimtelijke-ontwikkeling

Rotterdam krijgt onderzoekscentrum om beter voorbereid te zijn op nieuwe rampen (PZC Rotterdam)

Het Erasmus MC begint samen met de gemeente Rotterdam en de TU Delft een onderzoekscentrum. Het zogenoemde Pandemic Disaster Preparedness Center brengt topwetenschappers samen om Nederland in de toekomst beter voor te bereiden op pandemieën en rampen, zoals overstromingen.

https://www.pzc.nl/rotterdam/rotterdam-krijgt-onderzoekscentrum-om-beter-voorbereid-te-zijn-op-nieuwe-rampen~a7212b24/

Rotterdam krijgt onderzoekscentrum om beter voorbereid te zijn op nieuwe rampen (AD Rotterdam)

Het Erasmus MC begint samen met de gemeente Rotterdam en de TU Delft een onderzoekscentrum. Het zogenoemde Pandemic Disaster Preparedness Center brengt topwetenschappers samen om Nederland in de toekomst beter voor te bereiden op pandemieën en rampen, zoals overstromingen.

https://www.ad.nl/rotterdam/rotterdam-krijgt-onderzoekscentrum-om-beter-voorbereid-te-zijn-op-nieuwe-rampen~a7212b24/

Inwoners willen de Hoeksche Waard klimaatvriendelijker maken (Gemeente Hoeksche Waard)


Maken inwoners van de Hoeksche Waard zich druk om een veranderend klimaat? Ja!, blijkt uit een online onderzoek onder inwoners waaraan 382 mensen meededen. Deelnemers merken gevolgen als droogte in de tuin en gezondheidsproblemen door hitte. Zowel de (gemeentelijke) overheid als de inwoner zelf moet aan de slag, vinden de ondervraagden. 90% wil zelfs binnen 2 jaar zijn omgeving of huis meer ‘klimaatbestendig’ maken. De uitkomst van de online vragenlijst gebruiken gemeente Hoeksche Waard, waterschap Hollandse Delta en provincie Zuid-Holland om de juiste maatregelen uit te kiezen voor een klimaatbestendige Hoeksche Waard.Onze buitenruimte aanpassen aan het veranderende klimaat met extremer weer wordt klimaatadaptatie genoemd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer ruimte creëren voor de opvang van water, groen en schaduwrijke plekken en ons eiland beschermen tegen overstroming.Hoe kijken de deelnemers naar klimaatverandering en hoe passen ze zich hierop aan?Ruim 95% van de 382 deelnemers aan de vragenlijst maakt zich weleens zorgen over klimaatverandering. Op de vraag welke gevolgen inwoners nu al merken, zijn ‘droogte in de tuin’ (72%) en ‘gezondheidsproblemen door hitte’ (45%) het vaakst genoemd. Maar ook ‘overlast van hevige regenval op straat’, ‘in de tuin’ en ‘waterschade aan de woning’ wordt ervaren.De meeste deelnemers (90%) zijn van plan om binnen 2 jaar aanpassingen te doen aan of rond de woning om beter bestand te zijn tegen extreem weer. Het meest genoemd wordt ‘regenwater opvangen’ (224 keer), ‘meer groen en minder stenen’ (191 keer) en ‘de woning beschermen tegen hitte’ (189 keer). Veruit de belangrijkste redenen hiervoor zijn beter voor ‘natuur en milieu’ en ‘prettiger wonen’.Welke partijen zijn aan zet en waar kan het groener in de Hoeksche Waard?Deelnemers geven aan dat de gemeente de belangrijkste partij is om de Hoeksche Waard klimaatbestendig te maken (87%). En zien daarbij ook een grote rol voor zichzelf als inwoner (80%), naast het waterschap, provincie, Rijk en organisaties en instellingen. Op de vraag waar het groener kan in de Hoeksche Waard, wordt het meest genoemd op ‘parkeerplaatsen en langs wegen’, in de ‘dorpskernen’ en op ‘pleinen en centrumdelen waar veel mensen samen komen’. Ongeveer de helft van de ondervraagden hebben aanvullend ideeën gegeven zoals ‘in Goudswaard’ of ‘grote parkeerterreinen zoals het Vierwiekenplein in Oud-Beijerland en Maximaplein in Puttershoek vergroenen’. Regelmatig geeft men aan dat gevarieerder groen ook goed is voor de biodiversiteit. Gebeurt er nu genoeg om de Hoeksche Waard klimaatbestendig te maken? 46% weet het eigenlijk niet en 39% vindt van niet.Hoe werken we toe naar een klimaatvriendelijke Hoeksche Waard?De gemeente, het waterschap en provincie werken aan een uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie. Hierin komt te staan wat we de aankomende jaren gaan doen om de Hoeksche Waard klimaatbestendig te maken. De uitkomsten van de vragenlijst gebruiken we om mede te bepalen welke maatregelen we hierin opnemen. Eerder zijn de risico’s voor wateroverlast, overstroming, droogte en hitte voor de Hoeksche Waard samen met betrokken organisaties in beeld gebracht en geprioriteerd. Maatregelen om deze risico’s weg te nemen of te verminderen komen ook in het gemeentelijk uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie, dat in de eerste helft van 2021 af moet zijn.Wethouder Harry van Waveren (klimaatadaptatie): “De gemeente stelt € 200.000 aan subsidie beschikbaar, die naar verwachting vanaf mei 2021 kan worden aangevraagd. Inwoners kunnen zo een bijdrage vragen in de kosten om in de eigen omgeving bijvoorbeeld regenwater op te vangen, vast te houden en wateroverlast en droogte tegen te gaan. Waarvoor de subsidie precies is aan te vragen en onder welke voorwaarden dat werken we aankomende tijd uit.”Ook het waterschap heeft een subsidiemogelijkheid, die rond eind april weer aan te vragen is. Heemraad Johan van Driel: “Om wateroverlast door extreem weer te voorkomen, ontvangen wij veel goede ideeën van inwoners. Een regenton of een ‘groen dak’, zijn populair als oplossing. Soms krijgen we zelfs voorstellen voor regentonnen (containers) van 1.200 liter. Als we samen maatregelen nemen, zijn we sneller voorbereid op de gevolgen van het veranderend klimaat.”Achtergrondinformatie vragenlijstAfgelopen zomer is de vragenlijst ‘Prettig wonen in een veranderend klimaat’ uitgezet onder inwoners van de Hoeksche Waard. Gemeente, waterschap en provincie vroegen inwoners wat zij merken van klimaatverandering. Hebben zij last van extreem weer, zoals drogere zomers, hittegolven en hevige plensbuien? Zijn ze van plan hun buitenruimte of woning hierop aan te passen? En wat zien ze graag opgepakt? 382 inwoners van verschillende leeftijden hebben de vragenlijst ingevuld. Benieuwd naar alle resultaten? Kijk hiervoor op www.gemeentehw.nl/klimaatadaptatie. Hier staan ook de 5 winnaars van de Nationale Tuinbon vermeld.Bekijk hieronder het pdf-document ‘Uitkomsten vragenlijst Prettig wonen in een veranderend klimaat’.Of download hier het pdf-document ‘Uitkomsten vragenlijst Prettig wonen in een veranderend klimaat’.Climate Adaptation Summit (CAS) op 25 en 26 januariOp 25 en 26 januari vindt in Rotterdam de Climate Adaptation Summit (CAS) 2021 plaats. Wereldleiders en andere internationaal betrokkenen spreken online met elkaar over klimaatadaptatie en wisselen kennis uit. Een mooi moment om klimaatadaptatie in de Hoeksche Waard lokaal onder de aandacht te brengen. Meer informatie: www.cas2021.com.Klimaatadaptie is 1 van de 4 thema’s in het programma Duurzaamheid waar de gemeente samen met partners en inwoners aan werkt. De andere thema’s zijn: de energietransitie, circulaire economie en biodiversiteit.
https://www.gemeentehw.nl/actueel/inwoners-willen-de-hoeksche-waard-klimaatvriendelijker-maken