Zundert introduceert Startpunt Geldzaken voor inwoners (Gemeente Brummen)

Gemeente Zundert heeft zich aangesloten bij een initiatief van het NIBUD en biedt vanaf vandaag een Startpunt Geldzaken voor inwoners. www.startpuntgeldzaken.nl/zundert. 

Op de website vinden inwoners tips om hun financiële zaken goed te regelen. In welke situatie zij ook zitten: studie, eigen woning, een eerste baan, arbeidsongeschikt of bijvoorbeeld een pensioen. De plannen zijn gericht op de verschillende levenssituaties waarin mensen zich kunnen bevinden. Op www.startpuntgeldzaken.nl/zundert kunnen inwoners, geheel anoniem, een geldplan kiezen dat bij hun situatie past. Zij zien meteen wat ze kunnen doen om hun situatie te versterken. 

Lokale initiatieven

De website biedt daarnaast lokale informatie. Zo biedt de gemeente Zundert een Meedoen-regeling voor mensen met een minima-inkomen. Sport, cultuur en hobby’s  zijn de zaken waar vaak het eerst op bezuinigd wordt als er niet veel geld is. Toch is het fijn en goed om mee te kunnen doen. Daarvoor is de Meedoen-regeling.

Andere lokale initiatieven zijn de Budgetcoach, de collectieve zorgverzekering, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, de kredietbank en het Sociaal Raadsliedenwerk. Via het raadsliedenwerk kunnen inwoners hulp krijgen bij het invullen van formulieren of het schrijven van een brief. 

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=395&cHash=470ef36e1d2c3998b0f4f85cfcd3d54c

Grondonderzoek ecopark Linschoten (Gemeente Montfoort)

Gemeente Montfoort verleent haar medewerking aan de haalbaarheidsstudie naar de toepassing van een nieuwe dijkversterkingsmethode. De studie wordt uitgevoerd door de TU Delft in samenwerking met het advies- en ingenieursbureau Antea Group. Dit onderzoek is gepland op dinsdag 9 oktober tussen 7.00 en 16.00 uur in het Ecopark van Linschoten.08-10 09:48

https://www.montfoort.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=10315&mNwc=82&mArc=0

-- Delivered by Feed43 service

https://www.montfoort.nl/mozard/!suite05.scherm1070?mNwb=10315&mNwc=82&mArc=0

De dijk op bij Prinses Beatrixsluis in de Week van Ons Water (Hoogheemraadschap DSR)

5 oktober 2018

Altijd al willen weten wat een dijk sterk maakt en hoe het zit met de bescherming tegen hoogwater bij de Prinses Beatrixsluis? Op donderdagmiddag 18 oktober geven Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Rijkswaterstaat en Sas van Vreeswijk hier samen uitleg over.

https://www.hdsr.nl/actueel/nieuws/@80754/dijk-prinses/

-- Delivered by Feed43 service

https://www.hdsr.nl/actueel/nieuws/@80754/dijk-prinses/

Waterschappen: noodzaak voor ambitieus klimaatbeleid (Unie van Waterschappen)

Dirk-Siert Schoonman: “Alle rapporten geven aan dat de opwarming van de aarde doorgaat, wellicht zelfs versnelt. Het wordt voor ons steeds moeilijker en duurder om Nederland te beschermen tegen overstromingen, wateroverlast en droogte. Daarom zijn we blij dat het kabinet goede aanzetten geeft voor een structurele aanpak.”

Vervuiling wordt duurder

In die aanpak stimuleert het kabinet de veroorzakers van de CO2-uitstoot om hun bedrijfsvoering aan te passen via onder andere een systeem van beprijzing. Vervuiling wordt daarmee duurder. Het kabinet houdt vast aan de minimale ambitie van een reductie van 49 procent in 2030. Bij de exacte uitwerking tot een definitief Klimaatakkoord wordt nadrukkelijk gekeken naar voorstellen van de verschillende Klimaattafels. De waterschappen blijven daarbij een actieve rol spelen.

Waterschappen in 2025 energieneutraal

De waterschappen hebben een ambitieus klimaatbeleid. Ze hebben afgesproken in 2025 geheel energieneutraal te worden. Dat doen ze door de opwekking van biogas en het plaatsen van zonnepanelen en windmolens. En door warmte uit afval- en oppervlaktewater te halen.

Dirk Siert Schoonman: “Het is goed dat het kabinet nu ook de mogelijkheden inziet van aquathermie (warmte uit water). Wij werken hier graag aan mee en nemen het initiatief om dit samen met partners tot een succes te maken. Uit recent onderzoek blijkt dat in potentie wel tot bijna 50 procent van de warmtebehoefte uit water gehaald kan worden.”

Ingrijpende gevolgen

Gemeenten, provincies en waterschappen dragen samen met inwoners en bedrijven bij aan de energietransitie, via een gebiedsgerichte aanpak. Er komen 30 regionale energiestrategieën voor het realiseren van nieuwe duurzame warmte- en elektriciteitsvoorzieningen. Dit heeft ingrijpende consequenties voor de steden en dorpen en het landschap. De koepelorganisaties VNG, IPO en Unie van Waterschappen vragen steun van het Rijk in de vorm van aanpassing van wet- en regelgeving, financiële middelen en een realistische planning om alle projecten ruimtelijk in te kunnen passen.

Dirk-Siert Schoonman: “Maatregelen zoals het plaatsen van windmolens kunnen alleen succesvol zijn met draagvlak in de omgeving. Dat is een belangrijke uitdaging. Waar mogelijk worden meerdere opgaves in een gebied gecombineerd. Zoals het plaatsen van zonnepanelen bij industrieterreinen, waterzuiveringen en waterbergingsgebieden. In het stedelijk gebied kunnen bij de aanleg van warmtenetten extra maatregelen ook wateroverlast beperken. Dan hoeft de straat maar één keer open te worden gebroken.”

Het bericht Waterschappen: noodzaak voor ambitieus klimaatbeleid verscheen eerst op Unie van Waterschappen.

https://www.uvw.nl/waterschappen-noodzaak-voor-ambitieus-klimaatbeleid/

Waterschap Limburg zoekt innovatieve oplossingen wateroverlast, droogte of hittestress (Waterschap Limburg)

Het klimaat verandert en dat gaat sneller dan verwacht. Problemen door de klimaatverandering zijn al duidelijk zichtbaar. Waterschap Limburg stelt daarom twee keer € 15.000 euro beschikbaar voor bedrijven en startups die met innovatieve oplossingen komen tegen wateroverlast, droogte of hittestress. Bedrijven kunnen zich presenteren tijdens de inspiratiemarkt op het symposium ‘Hitte zonder stress’ op 24 oktober a.s. in Roermond.

https://www.waterschaplimburg.nl/actueel/nieuws/@5397/waterschap-limburg-3/