26 oktober start werkzaamheden tweede fase De Kop (Gemeente Enschede)

Dit betekent dat de rotonde Zuiderval-Haaksbergerstraat is afgesloten. Verkeer kan de stad in rijden via de huidige busbaan op de Haaksbergerstraat. De stad uit rijden kan alleen via de Beltstraat of Ripperdastraat.

De busbaan is dus tijdens de werkzaamheden een éénrichtingsweg voor verkeer richting het centrum van Enschede. De inrit van het MST aan de Haaksbergerstraat is ook alleen via de Zuiderval te bereiken. Alle inritten van de Van Heekgarage blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. De planning is dat de kruising Zuiderval-Haaksbergerstraat in maart 2021 weer opengaat.

Van rotonde naar kruising

De rotonde Zuiderval verandert in een kruising met verkeerslichten. De gemeente Enschede wil hiermee de doorstroming van verkeer verbeteren. Daarnaast gaat de busbaan in de Haaksbergerstraat naar het midden van de weg en wordt deze versmald naar één rijbaan. Hierdoor ontstaat er aan de zijkant meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen.

Aanpak wateroverlast

De Haaksbergerstraat staat regelmatig onder water bij hevige regenbuien. Door het veranderende klimaat komen deze extreme buien steeds vaker voor en daar is de Haaksbergerstraat straks op voorbereid. Er komt een extra hemelwaterriool in de straat. Hierdoor komt het regenwater niet meer in het gewone riool, waardoor deze veel minder snel overstroomt. Ook worden er wadi’s gemaakt. Wadi’s zijn stukken lagergelegen groen waarin het regenwater wordt opgevangen. Zo pakt de gemeente Enschede de wateroverlast in de Haaksbergerstraat aan. Tegelijkertijd maken de wadi’s en planten en bomen de straat groener.  

Tweede fase project De Kop

De werkzaamheden zijn onderdeel van project De Kop. De eerste fase is bijna klaar. Naast de Haaksbergerstraat en rotonde wordt er in de tweede fase ook gewerkt aan de Zuiderspoorstraat en de Haaksbergerstraat vanaf de rotonde met de Zuiderval tot en met de kruising Broekheurnerweg.

https://www.enschede.nl/sites/default/files/GE-De-Kop-Boulevard-routekaart-auto%27s-A2-okt-2020-def.jpg

https://www.enschede.nl/node/8742

Ter inzage Rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas 2020 (Gemeente Eijsden-Margraten)

Veiligheidsregio Zuid-Limburg maakt bekend dat zij, gelet op artikel 17 lid 1 van de Wet veiligheidsregio’s, op 4 december wil overgaan tot vaststelling van het herziene rampbestrijdingsplan Hoogwater Maas.  Het rampbestrijdingsplan beschrijft de procedurele aanpak van Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Veiligheidsregio Limburg-Noord aangaande de verschillende hoogwaterscenario’s die zich kunnen voordoen in de Maas. Daarnaast wordt mede door het rampenbestrijdingsplan geborgd dat ten tijde van een (dreigende) overstroming van de Maas alle overheden, en andere betrokken organisaties, op een doelmatige manier optreden om zo spoedig mogelijk de juiste maatregelen te treffen om inwoners in veiligheid te brengen. Om dit zo doelmatig mogelijk te kunnen doen vloeien uit het rampenbestrijdingsplan verschillende restproducten voort die de samenwerking optimaliseren. Het herziene rampbestrijdingsplan is een (wettelijke verplichte) update van de versie uit 2016. Alvorens het her...

https://www.eijsden-margraten.nl/nieuws/2020/10/20/ter-inzage-rampbestrijdingsplan-hoogwater-maas-2020

De Week van Ons Water Van 10 t/m 25 oktober 2020 is het de ‘Week van Ons Water’ waarin leerzame en verrassende wateractiviteite… (Gemeente Borsele Facebook)

De Week van Ons Water
Van 10 t/m 25 oktober 2020 is het de ‘Week van Ons Water’ waarin leerzame en verrassende wateractiviteiten georganiseerd worden door het hele land. Klimaatdeskundigen verwachten in de toekomst extreme neerslag met wateroverlast als gevolg, maar er is ook een kans op lange droge perioden met watertekorten. De ‘Week van Ons Water’ besteedt hier aandacht aan en geeft tips wat wij als inwoners zelf kunnen doen. Kijk voor meer informatie en de (online) activiteiten die georganiseerd worden deze week op: https://www.onswater.nl/actueel/activiteiten.

Ben je op zoek naar een buitenactiviteit, kijk dan eens hier voor fietsroutes of wandelroutes langs het water. Waterschappen en drinkwaterbedrijven hebben ook vaak mooie waterwandelingen en fietsroutes op hun site. Kijk daarvoor op de website van Waterschap Scheldestromen.

https://scontent-frx5-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/121967068_3269593903089450_4598459995178979500_n.png?_nc_cat=105&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=GNxryaK3NToAX9HjsBA&_nc_ht=scontent-frx5-1.xx&oh=15224fadd13b35a89991aa2e88ed6d44&oe=5FB49441

https://www.facebook.com/721840784531454/posts/3269595019756005/

Terugblik op de commissie Waterkeringen (Unie van Waterschappen)

Ketenanalyse

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft samen met de waterschappen een onderzoek gedaan naar de hele waterveiligheidsketen (beoordeling, versterking, zorgplicht). De CWK heeft ermee ingestemd om op korte termijn (tot 2023) bij de inzet van de waterschappen te focussen op het centraal zetten van de zorgplicht in de keten. Bij de uitwerking hiervan leveren we als waterschappen een bijdrage.

Daarnaast is ook afgesproken om aan te sluiten op de voorbereidingsfase van de evaluatie van de Waterwet zodra die gaat lopen.

Landelijke beoordeling

De voorzitter van de CWK, Hetty Klavers, heeft een ronde langs de waterschappen gedaan om de huidige beoordelingsronde te bespreken. Dat deed ze onder meer vanwege de zorgen die de minister van IenW hierover eerder heeft geuit: de beoordeling ligt niet op schema. Uit de ronde van Klavers bleek dat veel waterschappen op tijd klaar zijn met de beoordelingsronde, maar dat enkele waterschappen moeite hebben om de planning te halen.

De Unie van Waterschappen gaat een eigen samenvatting maken. Dat gebeurt in de vorm van een landelijk beeld van alle beoordelingen met aandacht voor regionale verschillen. Klavers roept de waterschappen op om elkaar te helpen bij de beoordeling, om elkaar niet te verrassen en om de eigen vakbekwame medewerkers te koesteren.

Adviescollege van Rijksadviseurs Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het Adviescollege van Rijksadviseurs Hoogwaterbeschermingsprogramma heeft een advies uitgebracht over de ruimtelijke kwaliteit binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De CWK ziet kansen om naast de dijkversterking ook de locatie substantieel mooier achter te laten. Wel is de commissie verdeeld over de rol van de waterschappen bij ruimtelijke inpassing versus ruimtelijke ontwikkelingen. Dit moet worden besproken bij de Visie Waterveiligheid. De commissie verzoekt om een opmerking te maken naar de provincies. Zij hebben immers ook een grote rol bij het realiseren van ruimtelijke ontwikkelingen.

Hoogwaterbeschermingsprogramma

De minister van IenW is akkoord met het aanpassen van de subsidieregeling voor indexering van de subsidiebedragen voor de verkennings- en planuitwerkingsfase per 1 april 2021 voor het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ze bundelt dan een aantal zaken tegelijk.

Het ontwerp-Hoogwaterbeschermingsprogramma 2022-2027 ligt bij de waterschappen. In korte tijd zijn er veel middelen nodig voor de uitvoering van projecten in 2024-2025. De krapte in middelen die ontstaat komt door het naar achteren schuiven van projecten, maar ook doordat projecten duurder worden. De budgetten zijn in die jaren niet toereikend.

Er is draagvlak om samen op zoek te gaan naar een oplossing. Er zijn enkele oplossingsrichtingen besproken. Gezien de huidige rentestand is voorfinanciering een oplossing op de korte termijn. De CWK roept waterschappen op om de tijd te nemen voor een solide oplossing.

Eisse Luitjens, dagelijks bestuurslid van waterschap Noorderzijlvest en tevens lid van het Programmabestuur HWBP, zegt dat in het Programmabestuur is geconstateerd dat de alliantie (de waterschappen en Rijkswaterstaat) moet nadenken over het systeem dat we nu gebruiken voor het programma. Het verschuiven van mijlpalen heeft invloed op de financiële reeksen en dat is niet goed voor het totaal. Op 2 november wordt verder gesproken over hoe we samen onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Dit wordt ambtelijk nog verder voorbereid.

https://www.uvw.nl/terugblik-op-de-commissie-waterkeringen-2/