Groen licht voor herinrichting Lange Burchwal en Wijngaardstraat (Gemeente Oudewater)

Het plan om de Lange Burchwal, Wijngaardstraat en omgeving te verbeteren is donderdag 14 november 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Die sprak zich uit over verschillende toekomstbestendige varianten. Die gingen uit van het tegengaan van wateroverlast, het treffen van parkeermaatregelen en verfraaiing van het straatbeeld.

Toekomstbestendig

De verbeterplannen staan al een tijd op de agenda. In 2017 heeft de gemeenteraad het Masterplan Binnenstad vastgesteld. Samengevat staat hierin dat Oudewater de openbare ruimte van de binnenstad meer allure wil geven, door onder andere de inrichting van de straten in het stadshart te verbeteren. De Lange Burchwal, Wijngaardstraat en omgeving zijn nu aan de beurt.

,,Met de huidige plannen voor de Lange Burchwal, Wijngaardstraat en directe omgeving richten we de openbare ruimte toekomstbestendig in. We hebben in het plan aandacht voor het beperken van de wateroverlast, het parkeren en we zorgen voor een verfraaiing van onze binnenstad. Naast deze uitgangspunten is goed gekeken wat er ruimtelijk en financieel haalbaar is,’’ vat wethouder Walther Kok samen.

Oplossing voor de wateroverlast

Hevige regenbuien zorgden in de afgelopen jaren bij verschillende bewoners voor wateroverlast. In overleg met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) trof Oudewater tijdelijke maatregelen om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. ,,In de huidige ontwerpvarianten passen we de riolering en het afwateringssysteem aan om wateroverlast in de toekomst zo veel mogelijk te voorkomen,’’ beklemtoont wethouder Bas Lont.

Parkeren in de binnenstad

Het parkeren in de binnenstad is al langer een punt van aandacht. De gemeenteraad wil geen fysieke maatregelen treffen om het parkeren te weren. Op cruciale punten worden er tevens maatregelen getroffen, zodat de hulpdiensten altijd op tijd ter plaatse kunnen zijn. Er komt een aanduiding van de reeds legale parkeerplaatsen in de Wijngaardstraat. De gemeenteraad toonde zich geen voorstander van het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen.

Herinrichting Lange Burchwal

Om de Lange Burchwal optimaal in te richten verdwijnen de slingers uit het straatbeeld. Op die manier ontstaat er ruimte voor extra parkeerplaatsen. Voor de herinrichting werkt de gemeente met gebakken klinkers. Bij de herinrichting komt er extra aandacht voor het ontmoedigen van te hard rijden. Mocht na verloop van tijd blijken dat die maatregelen geen of onvoldoende effect hebben, dan volgen er mogelijk extra maatregelen. Ook het weren van zwaar verkeer krijgt aandacht. Bij de verdere uitwerking van de plannen betrekt de gemeente de bewoners, net zoals dit tot nu toe steeds is gebeurd.

https://www.oudewater.nl/inwoners/nieuws/groen-licht-voor-herinrichting-lange-burchwal-en-wijngaardstraat

Klimaateffecten voor Twente in kaart gebracht (Gemeente Enschede)

Om goed voorbereid te zijn op deze toekomstige weersomstandigheden is in Twente een klimaatatlas samengesteld. Deze atlas brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. Op basis hiervan gaan gemeenten samen met inwoners, bedrijven en andere betrokkenen in hun gebied aan de slag om er voor te zorgen dat Twente in de toekomst bestand is tegen deze weersextremen.

In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 2018 is gezamenlijk door gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk de ambitie vastgelegd dat Nederland in 2050 klimaatbestendig is ingericht. Daarin is ook opgenomen dat alle partijen uiterlijk in 2019 in hun gebied een klimaatatlas laten samenstellen die de kwetsbaarheden voor weersextremen in beeld brengt.

Klimaatdialoog

De klimaatatlas maakt tot op perceelniveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk. Het is belangrijk om dit goed in kaart te brengen omdat dan duidelijk wordt waar het risico op overlast in de komende decennia het grootst is. Komend jaar gaan de gemeenten aan de hand van de klimaatatlas samen met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden in gesprek om prioriteiten aan te brengen. Welke risico’s zijn acceptabel en waar zijn maatregelen echt noodzakelijk? Op basis van deze gesprekken wordt er een actieplan opgesteld waarin de gemeentes samen met de betrokkenen (inwoners, organisaties) afspreken welke knelpunten er aangepakt gaan worden en hoe de taken verdeeld worden.

Enschede voorop

De gemeente Enschede loopt voorop in de klimaatdialoog. Enkele jaren geleden heeft de gemeente al gesproken over de gevolgen van de klimaatverandering. Wethouder Jurgen van Houdt: “Bij vaststelling van ons Gemeentelijk Rioleringsplan ‘Veilig en op maat’ hebben we in 2015 de effecten van wateroverlast al in beeld gebracht en zijn de kaders bepaald over: “Wat accepteren we aan wateroverlast?” en: “Wat moeten we aanpakken?”. In feite hebben we daarmee al een eerste klimaatdialoog gevoerd.

Overheid én inwoners samen aan de lat

Om Twente toekomstbestendig en waterrobuust in te richten is een gezamenlijke aanpak noodzakelijk. Niet alleen de gemeente, het waterschap Vechtstromen of de provincie Overijssel moet in actie komen. Ook van inwoners, bedrijven en andere organisaties wordt een bijdrage gevraagd aangezien zij een groot deel van het grondoppervlak bezitten. Denk bijvoorbeeld aan het vergroenen van tuinen en daken of het afkoppelen van de regenpijp van het riool. Iedereen moet een steentje bijdragen om uiteindelijk samen bestand te zijn tegen toekomstige weersextremen.  

Storymap en klimaatatlas

De storymap en de klimaatatlas vormen een atlas die is opgebouwd uit verschillende kaarten. Deze geven de mogelijke klimaateffecten op het gebied van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen voor 2050 weer. De klimaatatlas velt geen oordeel, maar brengt mogelijke kwetsbaarheden in beeld. Aan de hand van de klimaatatlas wordt, samen met inwoners, overheid, ondernemers en andere belanghebbenden besproken wat we acceptabel vinden en waar maatregelen noodzakelijk zijn.

De achtergronden van klimaatverandering en de gevolgen die dat voor Twente kan hebben kunt u vinden op enschede.nl/klimaatatlas.

https://www.enschede.nl/node/7127

Zoetermeer, Willem van Cleeflaan – Wateroverlast veroorzaakt door kapotte warmwaterleiding. 2 personen zijn gewond… (tweets brandweer)

Zoetermeer, Willem van Cleeflaan - Wateroverlast veroorzaakt door kapotte warmwaterleiding. 2 personen zijn gewond geraakt en met diverse verwondingen vervoerd naar het ziekenhuis. In totaal zijn op 7 verdiepingen woningen gecontroleerd ivm de waterlekkage. Einde berichtgeving.

https://twitter.com/Brandweer_HGL/status/1195528088454610944